Regulamin konkursu:

Regulamin Konkursu „Easy Hair ”
(dalej również: „Regulamin” lub „Regulamin Konkursu”)I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem konkursu „Easy Hair” (dalej również: „Konkurs”) i przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (dalej również: „KC”) Easy Hair Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kłobuckiej 23C, lok. 25, 02-699 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000798577, NIP 9512488624, REGON 384073560, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł, adres strony internetowej: www.easyhair.co, e-mail: [email protected] (dalej również: „Organizator”).
2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzony jest w sieci Internet w ramach profilu Organizatora dostępnego pod adresem URL  www.instagram.com/officialeasyhair/ (dalej również: „Oficjalny Profil Organizatora”), dostępnego w ramach portalu www.instagram.com (dalej również: „Instagram”).
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram.
4. Regulamin ustala warunki uczestnictwa i zasady Konkursu oraz określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu, a także prawa i obowiązki Organizatora.II. PRZEDMIOT I CEL KONKURSU


1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem najciekawszych i najoryginalniejszych komentarzy, wedle subiektywnego odczucia Organizatora.
2. Konkurs prowadzony jest w celu popularyzacji, promocji i reklamy produktów Organizatora.

III. CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs trwa od dnia 25 marca 2021 r. od momentu opublikowania postu konkursowego do dnia 01 kwietnia 2021 r. godz. 23.59 (dalej również: „Okres Trwania Konkursu”).IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które:
a. umieszczą w ramach serwisu Instagram Pracę Konkursową, o której mowa w § 5 ust. 1. Regulaminu,
b. przystąpią do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej również oddzielnie: „Uczestnik” lub łącznie: „Uczestnicy”).
c. są fanami profilu @officialeasyhair.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału:
a. pracownicy Organizatora;
b. współpracownicy Organizatora

c. inne niż wymienione powyżej, osoby biorące udział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu albo pozostające w stosunku służbowym / faktycznym z pracownikami Organizatora

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.


V. ZASADY KONKURSU


1. Konkurs polega na umieszczeniu przez Uczestnika w ramach serwisu Instagram komentarza spełniającego wszystkie wymogi określone w Regulaminie Konkursu i będącego odpowiedzią na zadanie konkursowe: „1. Odpowiesz na pytanie: dlaczego to właśnie Ty powinnaś wygrać metamorfozę ; 2. Zaproś do gry dwie osoby poprzez oznaczenie w komentarzu, jeśli to możliwe; 3. Zaobserwuj profil @officialeasyhair (dalej również: „Praca Konkursowa”)

2. Każdy Uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę Prac Konkursowych. Prace Konkursowe mogą być zgłaszane jedynie w Okresie Trwania Konkursu.
3. Organizator nie dokonuje merytorycznej weryfikacji Prac Konkursowych pod kątem ich zgodności z Regulaminem lub przepisami obowiązującego prawa.
4. Organizator może przekazywać Uczestnikom informacje dotyczące Konkursu. Informacje określone w zdaniu poprzednim nie stanowią w szczególności informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem Konkursu; w szczególności zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne). Organizator ma prawo usuwać z serwisu Instagram oraz ze Strony Internetowej Prace Konkursowe, o których mowa w zdaniu poprzednim. Dopuszczalne jest zgłaszanie Prac Konkursowych promujących towary i usługi Organizatora.VI. KOMISJA KONKURSOWA


1. Prace Konkursowe ocenia Komisja Konkursowa w składzie wyłonionym przez Organizatora (dalej również: „Komisja Konkursowa”).
2. Komisja Konkursowa podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności wyłania Laureatów i decyduje o przyznaniu Nagród.VII. ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW KONKURSU


1. Komisja Konkursowa wybiera 1 (słownie: jednego) Uczestnika, których Praca Konkursowa w ocenie Komisji Konkursowej jest najciekawsza, najbardziej oryginalne i najbardziej pomysłowe oraz najlepiej oddające charakter Konkursu i jego tematykę (dalej łącznie: „Laurat”).
2. Komisja Konkursowa dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji opisanych w niniejszym paragrafie, a w szczególności może przyjąć kryteria wyboru Pracy Konkursowej oparte na subiektywnych odczuciach.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłonienia Laureata.
4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa do złożenia reklamacji, o którym mowa w §13.


VIII. NAGRODY


1. W Konkursie przewidziana jest 1 (słownie: jedna) Nagroda (zwana “Nagroda”) w postaci: wykonania pełnej usługi założenia taśm Invisible Hair Tape w wybranym wcześniej kolorze oraz ilości i długości, oraz ewentualnego podcięcia włosów w salonie fryzjerskim w Warszawie wskazanym przez organizatora. Wartość usługi nie przekroczy kwoty 4000 zł brutto (słownie: czterech tysięcy złotych brutto). Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu Laureata do salonu.
2. O wygranej powiadamiamy w wiadomości prywatnej za pośrednictwem serwisu Instagram.
3. Nagroda, o której mowa powyżej:
a) dotyczy tylko i wyłącznie produktów dostępnych na stronie www.easyhair.co;
d) jest ważna przez miesiąc od ogłoszenia wyników Konkursu;
e) jest unikatowa i jednorazowa;
f) nie obejmuje kosztów dojazdu do salonu, zdjęcia włosów przedłużonych czy też wymiany podciągnięcia taśm po ich założeniu.
4. Nagroda nie podlega wymianie na kwoty pieniężne.
5. Nagroda nie łączy się z innymi promocjami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Organizatora, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.
6. Organizator, po założeniu produktów Laureatowi, nie przyjmuje reklamacji, wymiany na inny kolor, długość czy typ włosów. Przed założeniem Laureat wspólnie z fryzjerem, świadomie podejmuje decyzje o kolorze oraz ilości założonych taśm Invisible Hair Tape.  Organizator nie przyjmuje po tym reklamacji. 
IX. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Publikacja danych Laureatów Konkursu przez Organizatora nastąpi pod Wpisem na Oficjalnym Profilu Organizatora najpóźniej w terminie kolejnych 5 dni licząc od dnia zakończenia Konkursu (dalej również: „Ogłoszenie Wyników Konkursu”).
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i innych informacji o Laureatach Konkursu w ramach Profilu na co Laureat Konkursu wyraża niniejszym zgodę.X. POINFORMOWANIE LAUREATÓW O WYNIKACH KONKURSU, WERYFIKACJA DANYCH I WYDANIE NAGRÓD


1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które:
a. poinformowania Laureata o przyznaniu Nagrody;
b. poinformowania Laureata o sposobie i zasadach wydania Nagrody;
2. Nagroda, czyli założenie włosów Invisible Hair Tape odbędzie się w Warszawie w salonie oraz przez fryzjera wyznaczonego przez Organizatora.  XI. PRAWA AUTORSKIE I WIZERUNEK OSOBY


1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie Prace Konkursowe:
a. które spełniają wszystkie warunki określone w Regulaminie Konkursu,
b. których wykorzystywanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem Konkursu jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności autorskich praw majątkowych i osobistych.
2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do utworów wykorzystywanych w ramach Pracy Konkursowej. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Pracy Konkursowej, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora.
3. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania Prac Konkursowych, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.


XII. DANE OSOBOWE


1. Administratorem danych osobowych Uczestników zbieranych w związku z Konkursem jest Organizator, Easy Hair Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kłobuckiej 23C, lok. 25, 02-699 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000798577, NIP 9512488624, REGON 384073560, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł, adres strony internetowej: www.easyhair.co, e-mail: [email protected]
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się konieczne do udziału w Konkursie.

 XII. REKLAMACJE


1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać w szczególności na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora, określony w ust. 4 niniejszego paragrafu (dalej również: „Reklamacje”).
2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.
3. Ewentualne Reklamacje dotyczące Konkursu są przyjmowane w okresie trwania Konkursu oraz w ciągu 5 dni licząc od dnia upływu terminu, o którym mowa w §9 ust. 1.  3 niniejszego paragrafu terminu nie będą rozpatrywane. O przyjęciu Reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania Reklamacji drogą elektroniczną do Organizatora.
5. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa, która sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
6. Komisja Konkursowa, rozpatrując Reklamacje, stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
7. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
8. O decyzji Organizatora w przedmiocie Reklamacji, Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób Reklamacja została przesłana do Organizatora.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem URL: easyhair.co/regulamin-konkursyEasyHair/na Stronie Internetowej Organizatora i wchodzi w życie z dniem 26 listopada 2020 r.
2. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
a. zmianę przepisów prawa regulujących zasady i organizację Konkursu, wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki lub zmianę interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
b. zmianę sposobu przeprowadzania Konkursu spowodowaną wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi.
4. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na Oficjalnym Profilu Organizatora oraz w ramach Strony Internetowej.
5. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na Oficjalnych Profilach Organizatora lub w ramach Strony Internetowej, względem Uczestników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu. W przypadku Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują wobec Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2021 r.

Zadzwoń do nas!
Jeśli masz pytania, sugestie lub chciałbyś/ałabyś umówić się na wizytę – kliknij ikonę poniżej!
easy hair czarne logo