Regulamin

 • I. Postanowienia Ogólne
 1. Niniejszy dokument (dalej „Regulamin”) określa zasady składania zamówień i dokonywania zakupu Produktów w sklepie internetowym easyhair.co dostępnym na stronie: easyhair.co oraz świadczenia drogą elektroniczną nieodpłatnych usług w postaci prowadzenia Konta Klienta, Newslettera oraz Zamieszczania opinii o Produktach

Właścicielem easyhair.co jest EASY HAIR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000798577 o kapitale zakładowym 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) NIP 9512488624, REGON  384073560.

W Adres sprzedawcy: Kłobucka 23C/25 02-699 Warszawa

Adres email [email protected]

Numer telefonu +48 533 290 318

Numer rachunku bankowego sprzedawcy 07 1160 2202 0000 0003 9239 5069

Kontakt ze Sklepem:

 1. Adres Sprzedawcy: Kłobucka 23C/25 02-699 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 533 290 318
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 07 1160 2202 0000 0003 9239 5069
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach pon-pt 9.00-17.00
 • II. Definicje:

 

 1. Sprzedawca – EASY HAIR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 23C/25, Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla st. Warszawy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000798577 o kapitale zakładowym 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) NIP 9512488624, REGON 384073560.
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierają ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu Internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawą, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;
 4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.easyhair.co
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;
 7. Umowa zawarta na odległości – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemy zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumienia się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą;
 9. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów;
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 15. Koszt Dostawy – opłata za Dostawę produktu do Klienta. Koszty realizacji Dostawy Zamówienia są podane w spożywcze.pl podczas składania Zamówienia przez Klienta. Podany Koszt Dostawy oznaczony jest w złotych polskich oraz jest kwotą brutto.

 

 • III. Ogólne warunki korzystania ze Sklepu
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta Klienta.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty możliwe jest albo po założeniu Konta Klienta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania Konta Klienta.
 4. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 5. Produkty są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad prawnych i fizycznych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Ceny podane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 • IV. Wymagania techniczne.
 1. Do korzystania z usług Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień, niezbędne są:

– aktywne połączenie z siecią Internet;

urządzenia końcowe z zainstalowaną przeglądarką internetową Internet Explorer 8, Google Chrome 15, Mozilla Firefox 7, Opera 11 lub ich nowszej wersji z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, obsługującą CSS i Cookies;

– aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 1. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest posiadanie przez Klienta konta poczty elektronicznej.
 • V. Zakładanie Konta Klienta
 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient podaje swoje imię i nazwisko, adres e-mail, dane teleadresowe, jak również ustala indywidualne Hasło.
 3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 5. Logowanie się na Konto Klienta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu.
 6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto Klienta poprzez wysyłanie stosowanego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
 • VI. Zamówienia
 1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie w imieniu własnym.
 2. Sprzedawca wskazuje, że opisy Produktów, Ceny oraz wszelkie inne informacje umieszczone w Sklepie nie stanowią oferty J w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert nabycia Produktów przez Klienta.
 3. Wykaz Kosztów Dostawy znajduje się na stronie w zakładce „Warunki Dostawy”.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen, Kosztów Dostawy, wprowadzania nowych i usuwania niedostępnych Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian w sposób nienaruszający praw nabytych przez Klienta, oraz udzielania indywidualnych rabatów.
 5. Sprzedawca może organizować promocje i wyprzedaże dla Klientów, o czym będzie informować na stronach Sklepu
 6. Zamówienia Klient może składać w Sklepie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 7. W celu złożenia Zamówienia należy:
 8. a) wybrać Produkt/Produkty będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),
 9. b) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
 10. c) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 11. d) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”,
 12. e) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 13. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia, w imieniu własnym.
 14. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia i przyjęcia zamówienia.
 15. Klient wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej oraz dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygującej i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia również Sprzedawcę do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.
 • VII. Płatności
 1. Ceny zamieszczone przy danym Produkcie:
 2. a) stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;
 3. b) nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport), o której Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia oraz w chwili wyrażenia woli związania się Umową sprzedaży.
 5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
 6. a) PayU
 • VIII. Odmowa realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień składanych przez Klientów w przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 • IX.  Dostawa
 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. a) przesyłka pocztowa
 3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkt bez wad.
 4. Sprzedawca na stronie internetowej zamieszcza informację o liczbie orientacyjnych dni roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia.
 5. Zamówione Produktu dostarczane są na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 • X. Odstąpienie od Umowy sprzedaży przez Konsumenta.
 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.
 2. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w wypadkach wskazanych w ustawie, a w szczególności:

– w których Produkt jest rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

– w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 1. Bieg terminu określonego w ust.1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 2. W przypadku Umowa, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust.1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – zgodnie z danymi kontaktowymi Sprzedawcy wskazanymi w § 1 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr do Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
 7. a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 8. b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 9. c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 10. d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 12. f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać odesłany pocztą w zwykłym trybie.
 13. g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 14. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie znajdować się w opisie Produktu w Sklepie.
 • XI. Uprawnienia Konsumentów z tytułu Rękojmi
 1. Sprzedawca zapewnienia Dostawę Produktu, pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Jeżeli Produkt ma wadę Klient, który jako Konsument zawarł Umowę sprzedaży może:
 4. a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 5. b) żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
 8. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 9. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 10. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, po dostarczonym produkcie przez Konsumenta, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 11. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres podany w §1 niniejszego Regulaminu.
 12. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte w opisie Produktu w Sklepie.
 13. Sprzedawca korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów.
 • XI. Usługi
 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne: prowadzenie konta Klienta, Newsletter, zamieszczanie opinii o Produktach na stronie Sklepu.
 2. Usługi świadczone są 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 3. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie.
 4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który zaznaczy odpowiednie pole w formularzu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 6. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 7. Usługa Zamieszczanie opinii o Produktach, polega na umożliwieniu Klientom publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Produktów. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 8. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usługi nieodpłatne Zamieszczania opinii o Produktach treści, które mogłyby w szczególności zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich; naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności; posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe); pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy; naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 9. W przypadku otrzymania powiadomienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usługi nieodpłatnej, w szczególności w odniesieniu do treści co, do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 10. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Sklepu.
 11. Klient, który dokonał rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta.
 • XII. Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umowy sprzedaży)
 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji.
 • XIII. Dane osobowe w Sklepie internetowymi
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celach marketingowych.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:
 4. a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
 5. b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.

 

 

 • XIV. Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane przez Sklep zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązuje przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem styczeń 2020 rok.
Zadzwoń do nas!
Jeśli masz pytania, sugestie lub chciałbyś/ałabyś umówić się na wizytę – kliknij ikonę poniżej!
easy hair czarne logo